Skauti a skautky

Do skautskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 11 až 14 rokov.

Heslo skautov a skautiek je: Buď pripravený/Buď pripravená!

Symbolizuje snahu všetkých skautov byť pripravený pomôcť, ochrániť slabších a tiež byť pripravený učiť sa nové veci a napredovať.

Pre skautky a skautov je dôležité objavovanie – nielen nových území, ale aj nových priateľstiev, životných výziev a hodnôt. V tomto veku sa učia mladí získavať sebadôveru a skúsenosti vlastnými zážitkami. Učia sa z nezdarov a tešia sa z úspechov. Preto je pre skautskú vekovú kategóriu vytvorená celá programová ponuka v duchu dobrodružstva, objavovania a priateľstiev.

Skauti a skautky nosia hnedú šatku so zeleným lemom.

Všestranný rozvoj

V skautingu sa snažíme o všestranný rozvoj našich členov. Aktivity majú ešte prvky hry, ale dôležitým krokom je pochopenie a uvedomenie si, k čomu hrou smerujeme. Že samotná aktivita nás niečomu učí a vychováva. Program sa zameriava na šesť oblasti rozvoja:

Hodnotový systém

Hlavný rozdiel medzi skautingom a inými záujmovými krúžkami a aktivitami je v jeho hodnotovom bohatstve. Skrz súbor pravidiel a hodnôt, ktoré sa mladý človek dobrovoľne zaviaže napĺňať svojím životom, tvorí skauting skvelé prostredie na rast silných a zdravých osobností. Väčšina skautských ideálov je zahrnutá v skautskom zákone a sľube.

Skautský zákon

Skautský sľub

Život v partii priateľov

Skauti a skautky najčastejšie fungujú v malých kolektívoch šiestich až ôsmich ľudí nazývaných družiny. Družinu vedie skúsenejší vedúci – radca. Skautská družina využíva všetky prirodzené prvky „pouličných bánd“ – spolupatričnosť, priateľstvá, pravidelné stretávanie. To jej dáva silu. Oproti bande je však ešte obohatená o skautské hodnoty. V družinách sa organizuje prevažná časť programu. Každý člen má v tíme svoju úlohu, ktorá podporuje jeho osobnostný rast, zodpovednosť a zároveň podporuje súdržnosť kolektívu.

Život v prírode

Veľká časť skautskej činnosti sa odohráva v prírode. Príroda je neoddeliteľnou súčasťou skautingu a poskytuje vynikajúci priestor na výchovu a zažitie dobrodružstiev. Deti sú vedené k jej poznávaniu nielen teoreticky, ale hlavne prakticky. Všetko, čo sa počas stretnutí v klubovni naučia, si na výpravách, výletoch a táboroch môžu vyskúšať priamo v teréne.

Život plný činnosti

Skauti a skautky majú prirodzený sklon k aktivite a dobrodružstvu. Skauting prijíma a využíva túto energiu a poskytuje jej bohaté prostredie vzdelávania sa a výchovy. Stimuluje u mladých ľudí aktívny prístup k životu, povzbudzuje ich, aby sami objavovali a odhaľovali nové a nové poznatky. Príkaz dňa pre všetkých skautov a skautky je: Každý deň dobrý skutok! Aj cez tento jednoduchý záväzok učíme mladých, ako byť osožný pre svoje okolie a byť aktívnym občanom.